home-hero-example

פרויקטים

ניהול יחידת הסקרים של צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

חברת סיגמא 6 אמונה על הניהול הכולל של יחידת הסקרים בצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים. במסגרת הפרויקט, החברה מעסיקה את חמשת בעלי התפקידים הבאים: מנהל יחידת הסקרים, מנהל יחידת הסטטיסטיקה, מנהל יחידת הבקרה ומנהל מחשוב וטכנולוגיות. ביחידה מועסקים כ- 100 עובדים בממוצע בזמן נתון, מתוכם כ- 75 עוסקים בביצוע סקרים שונים בשטח כגון, סקרי נוסעים בקווי התחבורה הציבורית, הרגלי נסיעה, אתרים מחוללי נסיעות, ביקוש לחניה וסקרים במעברים הביטחוניים בכניסות לתחומי הקו הירוק. כ- 10 עובדים עוסקים בעיבוד וניתוח נתונים, תכנון מתודולוגי וכתיבת דו"חות מסכמים הכוללים ממצאים ומסקנות. יתר העובדים עוסקים בתפקידי בקרה הכוללים את בדיקת איכות העבודה המתקבלת באמצעות עבודת שטח, שיחות טלפוניות עם נסקרים ובדיקת תוצרי צילומי ספירות התנועה המתבצעים. בנוסף, החברה אמונה על בחינה ופיתוח של טכנולוגיות ומערכות מידע חדשות לאיסוף וניהול נתונים.

ניהול ובקרה של השלמות לסקרי הרגלי נסיעה באזור באר שבע והדרום עבור חברת נתיבי איילון

חברת סיגמא 6 נבחרה במכרז פומבי לביצוע הניהול והבקרה של הפרויקט. הפעילות תכלול בין היתר תכנון מתודולוגיית הסקר, הכנת תכנית הדגימה בכ- 50 יישובים, ניהול ופיקוח על חברת הביצוע, ביצוע בקרות לוגיות וטלפוניות על הנתונים שיתקבלו מכ- 2,000 משקי הבית שישתתפו בסקר, ניתוח וניפוח הנתונים וכתיבת דו"ח מסכם.